برای اکثر افراد در طول زندگی اتفاق می افتد که برای انجام کارهایی مثل استخدام ویا اخذ جوازکسب و... نیاز به گواهی سوء پیشینه...

ادامه مطلب

  کیفری